Open Access
Issue
EPJ Web of Conferences
Volume 110, 2016
Thermophysical Basis of Energy Technologies 2015
Article Number 01083
Number of page(s) 6
DOI http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611001083
Published online 23 February 2016
 1. S.V. Sobur, Pozharnaya bezopasnost’ neftegazokhimicheskikh predpriyatiy: Spravochnik [Fire safety in petrochemical enterprises: Guide]. Moskow, PozhKniga Publ., 2004 (in Russian).
 2. V.I. Gorshkov, Tusheniye plameni goryuchikh zhidkostey [Extinguishing the flame of combustible liquids]. Moskow, Pozhnauka Publ., 2007 (in Russian).
 3. R.S. Volkov, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, Int. J. Heat and Mass Trans. 79 (2014). [CrossRef]
 4. D.O. Glushkov, G.S. Nyashina, P.A. Strizhak, R.S. Volkov, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 27 (2015).
 5. G.V. Kuznetsov, M.V. Piskunov, P.A. Strizhak, Int. J. Heat and Mass Trans. 92 (2016). [CrossRef]
 6. R.D. Keane, R.J. Adrian, Appl. Sci. Res. 49 (1992). [CrossRef]
 7. D. Damiani, E. Meillot, D. Tarlet, J. Therm. Spray Technol. 23, 3 (2014). [CrossRef]
 8. M. Legrand, J. Nogueira, A. Lecuona, S. Nauri, P.A. Rodríguez, Exp. Fluids 48, 5 (2010).
 9. R.S. Volkov, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, Int. J. Heat Mass Transfer 85 (2015). [CrossRef]
 10. O.V. Vysokomornaya, G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, Fire Saf. Journ. 70 (2014). [CrossRef]
 11. V.N. Vilyunov, V.E. Zarko, Ignition of Solids, Elsevier, Amsterdam, 1989.