Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

This article has been cited by the following article(s):

Rapid-cycling synchrotron for multi-megawatt proton facility at Fermilab

J. Eldred, V. Lebedev and A. Valishev
Journal of Instrumentation 14 (07) P07021 (2019)
DOI: 10.1088/1748-0221/14/07/P07021
See this article

Design and actual performance of J-PARC 3 GeV rapid cycling synchrotron for high-intensity operation

Kazami Yamamoto, Michikazu Kinsho, Naoki Hayashi, Pranab Kumar Saha, Fumihiko Tamura, Masanobu Yamamoto, Norio Tani, Tomohiro Takayanagi, Junichiro Kamiya, Yoshihiro Shobuda, Masahiro Yoshimoto, Hiroyuki Harada, Hiroki Takahashi, Yasuhiro Watanabe, Kota Okabe, Masahiro Nomura, Taihei Shimada, Takamitsu Nakanoya, Ayato Ono, Katsuhiro Moriya, Yoshio Yamazaki, Kazuaki Suganuma, Kosuke Fujirai, Nobuhiro Kikuzawa, Shin-Ichiro Meigo, Motoki Ooi, Shuichiro Hatakeyama, Tomohito Togashi, Kaoru Wada, Hideaki Hotchi, Masahito Yoshii, Chihiro Ohmori, Takeshi Toyama, Kenichirou Satou, Yoshiro Irie, Tomoaki Ueno, Koki Horino, Toru Yanagibashi, Riuji Saeki, Atsushi Sato, Osamu Takeda, Masato Kawase, Takahiro Suzuki, Kazuhiko Watanabe, Tatsuya Ishiyama, Shinpei Fukuta, Yuki Sawabe, Yuichi Ito, Yuko Kato, Kazuo Hasegawa, Hiromitsu Suzuki and Fumiaki Noda
Journal of Nuclear Science and Technology 1 (2022)
DOI: 10.1080/00223131.2022.2038301
See this article