Emerging upconversion nanoparticles for industry and biomedical application

Evgeny Khaydukov, Vasilina Rocheva, Alexander Savelyev, Kirill Khaydukov, Ilya Asharchuk, Andrey Nechaev, Dmitry Khochenkov, Anastasia Sochilina, Vladimir Semchishen and Alla Generalova
EPJ Web Conf., 190 (2018) 03005
Published online: 26 September 2018
DOI: 10.1051/epjconf/201819003005

This search tool will display articles in our database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: