Neutron beam line design of a white neutron source at CSNS

Hantao Jing, Liying Zhang, Jingyu Tang, Xichao Ruan, Changjun Ning, Yongji Yu, Pengcheng Wang, Qiang Li, Jie Ren, Hongqing Tang and Xiangqi Wang
EPJ Web Conf., 146 (2017) 03029
Published online: 13 September 2017
DOI: 10.1051/epjconf/201714603029

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: