Status of ECRH experiments at GDT mirror trap

A. G. Shalashov, P. A. Bagryansky, E. D. Gospodchikov, L. V. Lubyako, Z. E. Konshin, V. V. Maximov, V. V. Prikhodko, V. Ya. Savkin, O. B. Smolyakova, A. L. Solomakhin and D. V. Yakovlev
EPJ Web Conf., 187 (2018) 01017
Published online: 03 September 2018
DOI: 10.1051/epjconf/201818701017

This search tool will display articles in Google Scholar database by authors of the selected article:

Select your author(s):


Search method: